Online catalogue

Page:   « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 »

Non, Je ne regrette rien (The Sky over Paris)

Gustav Deutsch

1988
2 min.

Opera Ball

Max Linder

1988
8 min.

Prince Albert passes by

Gustav Deutsch

1988
1 min.

SSS

Henry Hills

1988
6 min.

Dying

Lisi Frischengruber

1988
8 min.

Subcutan

Johannes Rosenberger

1988
20 min.

Train of Recollection

Lisl Ponger

1988
5 min.

Waltz Nr. 18

Gustav Deutsch

1988
3 min.

PAPER BRIDGE

Ruth Beckermann

1987
95 min.

I have been very pleased

Mara Mattuschka

1987
2 min.

Caesarean Section

Mara Mattuschka

1987
4 min.

Les Miserables

Mara Mattuschka

1987
2 min.

O.K

Moucle Blackout

1987
5 min.

Shot ​- Countershot

Peter Tscherkassky

1987
0 min.

Substantial Shadows

Lisl Ponger

1987
17 min.

Club

James Clay

1986
4 min.

Color de Luxe

Dietmar Brehm

1986
7 min.

The School of Decadence

Mara Mattuschka
Hans-Werner Poschauko

1986
5 min.

The Duality of Nature

VALIE EXPORT

1986
2 min.

Lust

VALIE EXPORT

1986
12 min.

kelimba

Peter Tscherkassky

1986
10 min.

Parasympathica

Mara Mattuschka

1986
5 min.

Pascal ​- Gödel

Mara Mattuschka

1986
5 min.

The Sound of Space

Lisl Ponger

1986
9 min.

What the Night speaks ​- a Story

Hans Scheugl

1986
79 min.

44​/85 Foot´​-age shoot´​-out

Kurt Kren

1985
2 min.

Cerolax II

Mara Mattuschka

1985
3 min.

Container ​- Contained

Lisl Ponger

1985
5 min.

Black Heart Leaking – Instruction for Amateur Constructor Female

Ursula Pürrer
Ashley Hans Scheirl

1985
13 min.

The Place of Time

Hans Scheugl

1985
40 min.

Der Schlüsselbund

Linda Christanell

1984 -1985
15 min.

The Sinking of Titania

Mara Mattuschka

1985
4 min.

The Practice of Love

VALIE EXPORT

1984 -1985
90 min.

A Rubber Dinghy and Oysters

Ursula Pürrer
Ashley Hans Scheirl

1985
4 min.

Film Nr. 5

Linda Christanell

1985
10 min.

Zig​-Zag Streamlet Sneaking in Shamelessly Twighwetting

Ursula Pürrer
Ashley Hans Scheirl

1985
4 min.

Ballhead

Mara Mattuschka

1985
6 min.

Manufracture

Peter Tscherkassky

1985
3 min.

Oswald Wiener

VALIE EXPORT

1985
45 min.

Super​-8 Girl Games

Ursula Pürrer
Ashley Hans Scheirl

1985
2 min.

For Your Birthday

Linda Christanell

1985
6 min.

43​/84 1984

Kurt Kren

1984
1 min.

Ballett 16

Peter Tscherkassky

1984
4 min.

Famous Viennese Women, nude, Parts 1​-3

Ernst Schmidt jr.

1983 -1984
9 min.

Body​-building

Ursula Pürrer
Ashley Hans Scheirl

1984
3 min.

The Armed Eye – VALIE EXPORT in a Dialogue with the Film Avant​-Garde

Zoltan Pataky

1984
135 min.

Featherarrangement

Linda Christanell

1984
3 min.

For you

Linda Christanell

1984
8 min.

Home

Linda Christanell

1984
10 min.

Money

Henry Hills

1984
15 min.

Page:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33